O bezdomności

Warto mieć świadomość, iż w województwie pomorskim:

-Co czwarta osoba bezdomna to kobieta lub dziecko. Niemal 80% kobiet doświadcza bezdomności z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania.

-Co druga osoba bezdomna jest osobą starszą. Niemal 60% tych osób doświadcza bezdomności z powodu niepełnosprawności, choroby oraz rozpadu związku partnerskiego.

-Mężczyźni w średnim wieku stanowią ponad 60% populacji osób bezdomnych. Ponad 60% z nich doświadcza bezdomności z powodu bezrobocia, zadłużenia i eksmisji.

-Co piąta osoba bezdomna jest osobą młodą. Niemal 60% staje się bezdomna z powodu problemów rodzinnych i domowych oraz wypędzenia.

Definicja bezdomności i definicja kontraktu socjalnego

W Polsce funkcjonuje definicja bezdomności określona w ustawie o pomocy społecznej. Definicja w ustawie brzmi: osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania (Dz.U. 2017 r poz 1769 z dnia 22 września 2017 r.)

Ustawa definuje również pojęcie kontraktu socjalnego jako pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (Dz.U. 2017 r poz 1769 z dnia 22 września 2017 r.)

Przyczyny pozostające poza osobami bezdomnymi

-Wymeldowanie – najczęściej wbrew samej osobie bezdomnej, związanej np. z długotrwałym pobytem w zakładzie karnym (32,9%)
-Wypędzenie z mieszkania przez rodzinę, współlokatorów (25,2%)
-Eksmisja (23,3%)
-Pozostawienie mieszkania rodzinie (16,8%)
-Zadłużenie (14,1%)
-Bezrobocie (14,1%)
-Ucieczka przed przemocą w rodzinie (5,5%)
-Opuszczenie zakładu karnego (5,3%)
-Utrata noclegów w miejscu byłej pracy (2%)
-Konieczność opuszczenia domu dziecka na skutek pełnoletniości (1%)

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru.
Zaprezentowane dane pochodzą z Socjodemograficznego Portretu Osób Bezdomnych z roku 2007

Przyczyny wynikające z samych osób bezdomnych

-Alkoholizm/ nadużywanie alkoholu (39,73%)
-Rozpad związku partnerskiego (33,09%)
-Własny wybór życiowy (27,58%)
-Niepełnosprawność (13,89%)
-Choroba psychiczna (5,92%)
-Narkomania (3,01%)

Procenty nie sumują się do 100 ze względu na możliwość wielokrotnego wyboru.
Zaprezentowane dane pochodzą z Socjodemograficznego Portretu Osób Bezdomnych z roku 2007

kto odpowiada za pomoc w twoim mieście?

Wybierz miasto:

Liczba osób bezdomnych

813

Mężczyzn

602

Kobiet

152

Dzieci

59

W placówkach (ogrzewalnie, noclegownie, schroniska itp)

686

W mieszkaniach wspieranych, wspomaganych, chronionych itp.

58

W miejscach niemieszkalnych, w tym na ulicy

69

Pomoc osobom bezdomnym w Gdańsku świadczona jest
Samodzielny Referat Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

ul. Wolności 16
tel. 58/522 38 20

Referat czynny:
Pn., Wt., Czw,. Pt.: 7.30 - 15.30,
Środa 8:00 - 17:00,

Samodzielny Referat Reintegracji pomaga w zorganizowaniu schronieania, żywności, odzieży, udziela pomocy finansowej oraz poradnictwa specjalistycznegi (prawne, psychologiczne, pedagogiczne). Udziela wsparcia w zakresie zmiany sytuacji życiowej i wyjściu z bezdomności.

W celu uzyskania miejsca w placówce zapewniającej nocleg i posiłek należy zgłosić się do Noclegowni ul. Żaglowa 1 w Gdańsku, tel 58 342 13 14 bądź skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Samodzielnego Referatu Reintegracji, w godzinach wyznaczonych na przyjmowanie klientów.

Pracownik socjalny w Noclegowni przy ul. Żaglowej 3 dostępny jest w następujące dni godziny:

Pn,. Śr,. Pt.: 7:00-11:00
Czwartek 12:00-14:00

Liczba osób bezdomnych

650

Mężczyzn

400

Kobiet

200

Dzieci

50

W mieszkaniach wspieranych

400

W mieszkaniach wspomaganych

100

W miejscach niezamieszkałych

100

Na ulicy

50

Pomoc osobym bezdomnym w Gdańsku świadczona jest
Samodzielny Referat Reintegracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

ul. Wolności 16
tel. 58/522 38 20

Referat czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30,
środa 8 - 17,
piątek 7.30 - 14.30

Samodzielny Referat Reintegracji pomaga w zorganizowaniu schronieania, żywności, odzieży, udziela pomocy finansowej oraz poradnictwa specjalistycznegi (prawne, psychologiczne, pedagogiczne). Udziela wsparcia w zakresie zmiany sytuacji życiowej i wyjściu z bezdomności.

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30,
środa 8 - 17,
piątek 7.30 - 14.30

Liczba osób bezdomnych

400

Mężczyzn

200

Kobiet

150

Dzieci

50

W mieszkaniach wspieranych

100

W mieszkaniach wspomaganych

100

W miejscach niezamieszkałych

100

Na ulicy

100

Liczba osób bezdomnych

300

Mężczyzn

200

Kobiet

80

Dzieci

20

W mieszkaniach wspieranych

200

W mieszkaniach wspomaganych

50

W miejscach niezamieszkałych

30

Na ulicy

20